Història

Davant de la pregunta, que es això dels Scouts?,

Vos diré que es un moviment educatiu per al joves, basat amb la voluntarietat ; es un moviment de caràcter no polític i obert a tot el mon. Te per objectiu contribuir al desenvolupament dels joves ajudant-los a realitzar plenament les seues possibilitats, tant físiques, intel·lectuals, socials com espirituals. Està basat en uns principis. Tots els membres han de comprometre’s a complir la Promesa i una llei que no son mes que un conjunt de normes de convivència cívica apropiades a la cultura i civilització de cada zona.  

MISSIÓ DE L’ESCOLTISME

“L’escoltisme té per missió – partint dels valors enunciats en la promesa i la llei scout – contribuir a l’educació dels joves i a la construcció d’un món millor, poblat de persones satisfetes amb elles mateixes i disposades a jugar un paper constructiu en la societat. Açò s’aconseguix a través de: La implicació d’estos joves, en els seus anys de formació, en un procés d’educació no-formal; L’ús d’un mètode específic que fa de cada u el principal artesà del seu propi desenvolupament, per a convertir-se en una persona autònoma, solidària, responsable i compromesa; L’ajuda perquè els joves establisquen un sistema de valors basat en principis espirituals, socials i personals expressats a través de la promesa i la llei escolta.”  

PROMESA

Promet pel meu honor i amb l’ajuda de Deu fer tot el que pugui per complir i fer complir la llei Scout.  

LLEI

1.El Scout es digne de confiança.

2.El Scout es lleial.

3.El Scout es útil i servicial.

4.El Scout es amic de tots i germà de tots els Scouts.

5.El Scout respecta a les persones.

6.El Scout veu en la natura l’obra de deu i la protegeix.

7.El Scout no fa les coses a mitges.

8.El Scout supera les dificultats amb alegria.

9.El Scout es auster, treballador i curós amb els bens.

10.El Scout es sa.  

Tot Moviment educatiu ha d’estar dotat d’un mètode, per tant, els elements d’aquest mètode son:

1.Adhesió a una Promesa i una llei.

2.Una educació per l’acció.

3.Vida amb grups xicotets.

4.Programes progressius i atractius.

Tot el que busca aquest mètode es una progressió personal, dividida en àrees de desenvolupament: Intel·lectual, Habilitat Manual, Social, Física i Espiritual.  

No creiem que aquest siga el lloc mès apropiat per explicar tot això, així que, aquesta sols es una lleu mostra. La recerca de la persona evoluciona, per tant açò ja no es el del segle passat.

CAMPAMENT I ACAMPADES

Podreu recórrer la historia de l’agrupament a traves dels diversos campaments i acampades que hem realitzat. Visita-ho